Hájemství bernských honičů :: Bohemia Hill

Bernský honič úspěchy

!!!   IDEAL BOHEMIA HILL je nový SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2023 a nový ŠVÝCARSKÝ VÝSTAVNÍ ŠAMPION   !!!

 

 

Více »

Bernské povídání

Stanovy

25.04.2009

D o t a z :

Na konferenci chovatelského klubu jsme schválili změnu stanov. Znění, o kterém se hlasovalo, jsem si poznamenal. Když bylo nové znění stanov zveřejněno, text byl poněkud jiný. Upozornil jsem na to vedení klubu a předseda mi vysvětlil, že mezi konferencemi zastupuje klub on a protože v odhlasovaném znění byly chyby a nešlo přece čekat rok do příští konference, musel text upravit; měl na to právo?

25.01.2017zoom

25.01.2017zoom

25.01.2017zoom

25.01.2017zoom

25.01.2017zoom

25.01.2017zoom

Stanovy 

Stanovy jsou základním předpisem chovatelského klubu; schvaluje je nejvyšší orgán klubu, kterým je členská schůze (valná hromada, konference), stejně jako všechny jejich změny. Přirozeně, že žádný funkcionář, ani předseda klubu, nemůže o své vůli stanovy opravovat. Pro vedení klubu neplatí totiž oblíbená zásada „co není zakázáno, je dovoleno“, nýbrž zásada naprosto opačná: každý orgán klubu i jeho funkcionář může činit pouze to, co mu stanovy a ostatní dokumenty klubu (z nichž každý musí být se stanovami v souladu)  umožňují.  

Teoreticky lze sice uvažovat o tom, že by členská základna odhlasovala funkcionáři klubu kompetenci, aby v případě nějaké naprosto zřejmé nesprávnosti tuto sám opravil a na nejbližší členské schůzi návrh na opravu předložil členské základně k odsouhlasení; nemyslím ale, že ve chvíli přijímání základního dokumentu byla v klubu taková situace předpokládána. Věc má ještě jeden háček: tím je velmi snadná zneužitelnost takového ustanovení, proto jej lze jen obtížně doporučovat. 

Pokud se k přijímání dokumentů klubu a jejich změn nepřistupuje „hurá“ způsobem, nýbrž se  použije osvědčených postupů (včasné zveřejnění navrhovaných dokumentů a jejich změn doplněné kvalitním věcným odůvodněním, seznámení se s názory a konkrétními připomínkami členské základny, diskuse k tématu, příprava finálního textu, který vše zohlední, a konečně vysvětlení, které názory nebyly vzaty v úvahu a proč), neměly by se žádné chyby v přijatých textech vyskytnout. 

Pro lepší pochopení problematiky začneme stručným exkursem:

Chovatelské kluby

Organizace sdružující chovatele a příznivce různých plemen psů jsou občanskými sdruženími (spolky) podle zákona; právo svobodně se sdružovat je výslovně zakotveno v Listině základních práv a svobod (článek 20). Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích; základním právním předpisem pro tuto oblast je zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Skutečnost, že někdo je členem spolku či že se jakkoli účastní činnosti spolku nebo jej podporuje, nesmí mu být na újmu. S právem svobodně se sdružovat je nerozlučně spojeno právo se nesdružovat, tzn. rozhodnout se nevstoupit do spolku; nikdo nesmí být nucen ke sdružování ani k účasti na činnosti spolků a každý může ze spolku svobodně vystoupit. Takže ani to, že někdo stojí mimo spolek, nesmí mu být na újmu

Sdružující se subjekty pak mají svobodnou vůli ohledně rozhodnutí, jak budou vypadat stanovy spolku a jeho vnitřní organizace. Citovaný zákon je poměrně stručný a upravuje hlavně vznik sdružení, registraci stanov, určité „mantinely“ činnosti sdružení, soudní ochranu člena sdružení a zánik sdružení.

Co ve stanovách chovatelského klubu být musí

Zákon výslovně požaduje tyto náležitosti stanov:

  • název (musí se   v ý r a z n ě   lišit od názvu jiného subjektu, který již existuje – to je důležité v případech, kdy funguje více klubů pro jedno plemeno)
  • sídlo,
  • cíl činnosti,
  • výčet orgánů, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jménem klubu jednat,
  • pokud má klub mít i samostatné organizační jednotky s právní subjektivitou (tzn. oprávněné vystupovat svým jménem), musí to výslovně vyplývat ze stanov,
  • zásady hospodaření.

Pokud jde o práva a povinnosti členů, zákon počítá s tím, že i jejich přehled bude do stanov klubu zapracován.

Co je účelné ve stanovách upravit

Pro správné fungování chovatelského klubu je nezbytné nastavit určitá pravidla; ve stanovách bychom měli nalézt odpovědi na otázky:

  • vzniku a zániku členství
  • kompetence orgánů a jejich funkcionářů
  • způsobu fungování orgánů
  • povinností a odpovědnosti funkcionářů; v určitých případech je na zvážení i uzavření dohody o hmotné odpovědnosti.

Při přípravě vlastního textu stanov je nutné dbát určitých technických požadavků (např. otázka členění dokumentu, používané terminologie, zmocnění, postup při změně a doplnění stanov atd.); těmto praktickým radám věnujeme samostatný díl.

Schvalující schůze

K pozvánce na členskou schůzi, na které se budou schvalovat stanovy, se přiloží návrh, o kterém se bude jednat. Za korektní je považováno, pokud jsou pro lepší orientaci v návrhu vyznačena nova; na schůzi samotné pak předkladatel (zpravidla vedení klubu) v rámci zahájení příslušného bodu programu vysvětlí důvody, které jej vedly k předložení návrhu, a výslovně upozorní na vše, co by mělo být schváleno.  Že zápis z jednání schvalující schůze musí být zpracován zvlášť pečlivě a s naprostou přesností, není jistě nutné připomínat, stejně jako to, že zápis  nemůže být anonymní (uvádí se, kdo záznam pořídil a kdo odpovídá za jeho obsah). Není od věci na zápisech zásadního významu nechat podpis odpovědné osoby pod autorizující doložkou (potvrzení, že zápis je přesný a úplný) nechat úředně ověřit. V zájmu právní jistoty se zápisy přirozeně zveřejňují obratem. 

Jen pro úplnost: každou změnu stanov musí schválit orgán, který k tomu stanovy opravňují; pokud to není výslovně řešeno, platí, že schvalujícím orgánem je nejvyšší orgán klubu, tedy členská schůze.

Registrace

Stanovy je třeba registrovat u ministerstva vnitra. K návrhu na registraci se připojí stanovy ve dvojím vyhotovení (dojde-li k registraci, jedno vyhotovení ministerstvo klubu vrátí s uvedením data registrace). V rámci procesu registrace ministerstvo zkoumá, zdali nejsou dány důvody k jejímu odmítnutí  (jde-li o sdružení nedovolené, stanovy nebo cíle sdružení nejsou v souladu se zákonem, stanovy obsahují diskriminující ustanovení proti členům nebo jsou namířeny proti nečlenům apod.); neshledá-li tyto důvody, registraci provede do 10 dnů.

Změna stanov se ministerstvu vnitra musí oznámit do 15 dnů od jejího schválení; text změny se připojí (rovněž ve dvojím vyhotovení); pro komfort práce úředníků se doporučuje přiložit tzv. úplné znění, tzn. kompletní text stanov upravený podle odhlasovaných změn.  Jestliže ministerstvo shledá nějaké nedostatky v samotné přijaté změně stanov, nebo se mu některé  uvedené údaje jeví neúplné či nepřesné, klub na to upozorní; ten má lhůtu 60 dní k odstranění závad a dalších 10 dnů k vyrozumění ministerstva o přijaté nápravě, jinak ministerstvo klub rozpustí. Neshledá-li ministerstvo nedostatky, vezme změnu na vědomí, což vyznačí na výtisku, který vrátí do 10 dnů klubu.

Poznámka: k rozpuštění klubu může dojít i bez vztahu k procesu přijímání nových stanov či jejich změny, zjistí-li ministerstvo vnitra závady; důvody se prakticky shodují s důvody odmítnutí registrace. Samotnému rozpuštění předchází výzva k nápravě.

Soudní ochrana člena klubu

Schválené stanovy jsou pro veškerou činnost klubu „zákonem“, všichni jsou povinni se jimi řídit a neobcházet je. Považuje-li člen klubu nějaké rozhodnutí orgánu klubu za nezákonné či odporující regulím klubu  (a nelze-li již podat opravný prostředek orgánům klubu) má člen spolku právo takové rozhodnutí rozporovat cestou soudního řízení.

Poznámka: většina klubů ve svých dokumentech patrně možnost podání odvolání a podobné procesní otázky neřeší; v takovém případě je vhodné před využitím práva na soudní ochranu orgány klubu upozornit na rozhodnutí, které shledáváme vadným, a vyzvat je k nápravě.

Zpět k dotazu

Podle všeho předseda klubu neměl právo schválenou změnu stanov jakkoli upravovat a měl by věc uvést do pořádku. Nejvyšší orgán klubu – členskou schůzi – totiž předseda v žádném případě nahradit nemůže; přepisování stanov rozhodně není zastupováním klubu. Pokud schválená změna stanov skutečně vykazuje závažné nedostatky, bude nezbytné k nápravě svolat novou členskou schůzi. Pokud již neoprávněnou změnu předseda klubu oznámil ministerstvu vnitra, nezbude, než aby věc řešil i ve vztahu k tomuto orgánu. Chybu může udělat každý a jistě je zodpovědnější a efektivnější ji po upozornění napravit, než riskovat soudní spor s následkem nemalých finančních výdajů; ono spoléhat na obvykle mlčící většinu v situaci, kdy obhajujeme zeštíhlení klubové kasičky, nemusí být vždy opodstatněné. 

 

V dubnu 2009 napsala JUDr. Radana Menšíková

Článek "Jak je to se stanovami chovatelského klubu" vyšel v časopise Pes přítel člověka č. 6/2009 (str. 16).

All right reserved Copyright: JUDr. Radana Menšíková 2008 - 2017                                                                    JustLogin | Webové aplikace, design, hosting.