Hájemství bernských honičů :: Bohemia Hill

Bernský honič úspěchy

!!!   IDEAL BOHEMIA HILL je nový SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2023 a nový ŠVÝCARSKÝ VÝSTAVNÍ ŠAMPION   !!!

 

 

Více »

Bernské povídání

K problematice chovu

23.01.2012

M o t t o :

"Šampioni jsou nutní pro propagaci plemene. Pro budoucnost plemene, jeho zachování v dostatečné genetické variabilitě, životaschopnosti, v dobrém genetickém zdravotním stavu je cenný každý, třeba "jen" dobrý jedinec." … napsal pan Ing. Jaromír Dostál, Dr.Sc. v předmluvě k českému vydání knihy Hellmutha Wachtela Chov psů v roce 2000. 

23.01.2017zoom

23.01.2017zoom

23.01.2017zoom

23.01.2017zoom

23.01.2017zoom

23.01.2017zoom

O knize samé pak tento náš přední odborník na genetiku říká: "Chov psů v roce 2000 je vynikající a velmi potřebná kniha. Měl by ji dobře znát každý chovatel a všichni funkcionáři klubů, kteří řídí chov různých plemen psů by z jejího obsahu měli skládat zkoušky dříve, než jim bude dovoleno cokoli o plemeni rozhodnout."  

Pár citací z knihy „Chov psů v roce 2000“ :

„Počet známých dědičných chorob za posledních 60 let exponenciálně vzrostl, v současné době je známo asi 450 dědičných chorob u psů, v roce 1925 jich bylo jen 5.“ (str. 28)

„Když v důsledku příbuzenské plemenitby a, což je téměř stejné, ba dokonce nebezpečnější, používání jen několika málo velmi úspěšných šampionů k chovu, silně klesá genetická variabilita, pak se ztrácí důležitý genetický materiál a nebezpečí dalekosáhlého šíření a fixování dědičných chorob je velké." (str. 31)

"Období zkušeností chovatelů je příliš krátké na to, aby mohli dohlédnout dlouhodobé následky, ale vysoké procento dědičných defektů dnešních čistokrevných psů není ničím jiným, než výsledkem této desítky let dlouhé praxe." (str. 37)

"V zájmu plemene si každý chovatel musí při využívání svých psů, i když jsou nositelé absolutně špičkových dědičných vlastností (a právě u těch), uložit jistá omezení." (str. 103)

 "...katastrofální důsledky používání malého počtu psů na potomstvo plemene: dramatická ztráta velikosti efektivní populace a adekvátní vzestup koeficientu příbuzenské plemenitby nebo liniové plemenitby." (str. 116)

"Kluby čistokrevných plemen si často zakládají na přísných a vytříbených chovatelských řádech, to ovšem bývají mnohdy přehnané snahy. Zvýšená úroveň příbuzenské plemenitby vůbec nepřipouští účinnou selekci u takového množství znaků. Kromě toho je nesmyslné připouštět k chovu pouze psy blížící se ideálu krásy, povahy a zdraví, ale současně nepodnikat nebo jen příliš málo proti příbuzenské, ba inbrední plemenitbě a neomezenému počtu krytí u psů."  (str. 178).

Několik příkladů jednodušších opatření zlepšení chovu doporučovaných odborníky

·        Omezit počet krytí chovných psů na určité celoživotní maximum (počet vrhů po jednom psu přísně omezit). 

·        V zájmu budoucnosti plemene nevyužívat dále psy, kteří již mají početné potomstvo a zužují genetickou vzdálenost. 

·        Zakázat opakování rodičovských kombinací (výjimku udělit pouze v případě, že konkrétní vrh byl umístěn v zahraničí). 

·        Nepraktikovat "elitní chov", tj. používání příliš malého počtu psů, a nasazovat kromě psů první kvality i dobrá zvířata s trochu menšími přednostmi. 

·        Psy importovat výhradně z oblastí, jejichž chov je již delší dobu izolován a geneticky se odcizil. 

·        Spíše než na selekci se zaměřit na rozšiřování genetické chovné základny. 

·        Sledovat koeficient příbuzenské plemenitby (přírůstek tohoto koeficientu by neměl být vyšší než 1%, raději by však měl tvořit méně než půl procenta na generaci) a koeficient ztráty předků

Jako nouzové opatření na záchranu málopočetných plemen (tzn. populace, jejíž efektivní velikost nedosahuje alespoň 400 jedinců) zavést genetický management: plánování stejně velkých rodin a potomstva, rotace chovných zvířat. 

Příklady konkrétních programů použitých ve světě k záchraně chovu

N o v á   v ý s t a v b a   c h o v u  (švýcarský honič, Švýcarsko)

Na přelomu 19. a 20. století se zdálo, že švýcarským honičům odzvonilo. V roce 1903 byl ve Švýcarsku založen speciální klub pro honiče, začal skupovat dobré psy a dával je rozumným lovcům. Byl vypracován zkušební řád a bylo rozhodnuto o požadavcích, které má pes splňovat.

Z a c h o v á n í   g e n o f o n d u   (český fousek, Česká republika)

Populace má 400-500 chovných fen a 80-90 chovných psů, ročně se zapisuje do plemenné knihy cca 700-900 štěňat. Přijaté opatření omezuje počet krytí chovných psů na maximálně 5 v kalendářním roce, dokud pes neprokáže, že nedává podprůměrné potomstvo; nejlepší chovní psi pak smějí krýt 7-8 fen, prokázaní zlepšovatelé 10 fen v kalendářním roce. Dbá se na to, aby každá chovná fena dala alespoň jeden vrh štěňat za život a každý chovný pes kryl alespoň jednu fenu v kalendářním roce. Cílem je udržet dostatečnou příbuzenskou vzdálenost v populaci a zachovat požadovanou genetickou variabilitu.

Z a c h o v á n í   p ř i r o z e n é h o   g e n e t i c k é h o   o c h r a n n é h o   m e c h a n i s m u    p l e m e n e   (clumber španěl, Švédsko)

Na celém světě je cca 1 500 psů, ve Švédsku jich ročně registrují asi 30. Cílem bylo omezit využívání psů, i když jsou nositeli absolutně špičkových dědičných vlastností, aby nebyla ochuzována genetická pestrost nadměrným používáním vysoce hodnocených krycích psů v chovu. Bylo rozhodnuto zvýšit počet rodičovských párů, žádnou kombinaci neopakovat, od žádného psa za jeho života neodchovat více než 4 vrhy.

O m e z e n í   p o č t u   v r h ů   p o   j e d n o t l i v ý c h   p s e c h  (Švédsko)

Chovná politika švédského Kennel Clubu: vyhýbat se matadorskému chovu, aby bylo dosaženo co nejvyšší variability. Proto je třeba nepraktikovat opakování rodičovských kombinací. Ve Švédsku je směrnice, že žádný pes nemá produkovat více než 5% potomků jedné generace.

P o p u l a č n ě   g e n e t i c k é   p ř e d p i s y   (Finsko)

Finsko se snažilo dostat dědičné choroby pod kontrolu selekcí nebo screeningem a vydalo nové směrnice pro boj proti dědičným chorobám; podle nich kluby čistokrevných plemen omezují počet vrhů po jednom chovném zvířeti (psovi i feně) a musí stanovit limit pro úroveň příbuzenské plemenitby. Při vysokém koeficientu příbuzenské plemenitby nebo v případě, že rodiče již vyprodukovali příliš mnoho potomků, by vrhy neměly být registrovány.

R o t a č n í   c h o v   j a k o   n o u z o v é   o p a t ř e n í   n a   z á c h r a n u   m á l o p o č e t n ý c h   p l e m e n

V početně malých populacích by měl chov probíhat podle zvláštních rotačních programů; k tomu je třeba vytvořit databázi - sestaví se určitý počet stejně velkých skupin psů a fen, s nimiž budou pářeni. V každé následující generaci se páří psi jedné skupiny s fenami z následující skupiny, z níž se dostanou psi k fenám skupiny další, atd. Jedna jednotka tohoto systému by mohla obsahovat např. 80 fen a 20 psů. V obzvlášť málopočetných plemenech s chovným stavem nižším než 100, musí být chovné rodiny ještě dále vyrovnávány (optimální k minimalizaci růstu příbuzenské plemenitby jsou rodiny dvou rodičů, kteří vyprodukují vždy jednoho syna a jednu dceru jako chovná zvířata pro příští generaci).

Na vysvětlenou:

M a t a d o r s k ý   c h o v   je terminus technicus, takže nepatří do uvozovek, jak se někteří domnívají.

Problematikou matadorského chovu se  dost intenzivně zabývá FCI, neboť jde o problém, který v moderní době nabývá na významu. Matadorský chov je definován jako chybný chov, pro který je charakteristické nadměrné využití psa v chovu tak, že za 5 let dá více než 5% potomstva z celkového počtu štěňat zapsaných do plemenné knihy. Jednoduše řečeno jde o takový chov, kdy počet krytí chovného psa není nijak omezen - ani v určitém roce, ani za život. Pak se stává, že velká část - někdy dokonce většina - populace určitého období má téhož otce; přitom vůbec není důležité, kolik z těchto  potomků se posléze zapojí do chovu, to odbornou definici vůbec nezajímá (ono se to také v době krytí těžko předvídá...)

Pro Zpravodaj KCHŠH JUDr. Radana Menšíková

 

 

All right reserved Copyright: JUDr. Radana Menšíková 2008 - 2017                                                                    JustLogin | Webové aplikace, design, hosting.