Hájemství bernských honičů :: Bohemia Hill

Bernský honič úspěchy

!!!   IDEAL BOHEMIA HILL je nový SVĚTOVÝ VÍTĚZ 2023 a nový ŠVÝCARSKÝ VÝSTAVNÍ ŠAMPION   !!!

 

 

Více »

Bernské povídání

Kupní smlouva

16.01.2009

D o t a z :

„Chovatel mi dal při odběru štěněte podepsat dlouhou kupní smlouvu, když jsem se na něco ptala, říkal, že to je jen formalita, že to tam takhle musí být. Je pravda, že když si kupuji štěně, musí být sepsaná kupní smlouva jako na nějaký výrobek?“

16.12.2016zoom

16.12.2016zoom

16.12.2016zoom

16.12.2016zoom

16.12.2016zoom

16.12.2016zoom

Nejčastějším způsobem nabytí vlastnictví je smlouva - většinou kupní (lze si představit i smlouvu darovací a další možnosti, ale těmi se nebudeme zabývat); v dotazu je hned několik otázek, takže po pořádku:

Nákup štěněte

Při nákupu psa   v ž d y   uzavíráme kupní smlouvu: chovatel nám odevzdá štěně (předmět koupě) a my mu zaplatíme (kupní cena), tím je smlouva uzavřena, písemnou formu mít nemusí. Pamatujme si, co jsou tzv. podstatné náležitosti:  p ř e d m ě t    k o u p ě   a   k u p n í   c e n a.

Pro obě strany je výhodné, aby kupní smlouva písemná byla, aby bylo nade vši pochybnost, co bylo ujednáno. Nikdy nevíme, nevznikne-li problém a vždy se hodí mít po ruce důkaz.

Co je a co není kupní smlouva

Každá smlouva se vždy posuzuje podle obsahu, nedáme se tedy zmást tím, že chovatel nám předloží dokument nadepsaný různě (např. „Dohoda o převzetí štěněte“), a budeme hledat předmět a cenu; pokud je najdeme, je to kupní smlouva, ať se jmenuje jakkoli.

Může se také stát, že (třeba i pod názvem „Kupní smlouva“) nám chovatel předloží k podpisu de facto potvrzení, že štěně je „zdravé, veselé a hravé“ a že nám všechno řekl. Tam pozor: neobsahuje-li dokument ujednání o předmětu a ceně, není to kupní smlouva.

Pokud ovšem štěně převezmeme a zaplatíme, uzavřeli jsme kupní smlouvu ústně a když v souvislosti s tím podepíšeme podobné prohlášení, podepisujeme něco, co sotva poznáme (dobrý zdravotní stav štěněte nám potvrdí teprve veterinární lékař) a nevíme, jsou-li informace poskytnuté chovatelem kompletní.

Co tedy podepsat

Obě smluvní strany si musejí uvědomit, že kupní (i jakákoli jiná)  smlouva je právní aktem    d v o u s t r a n n ý m , její podpis je tedy věcí dohody, nikdo nás nemůže nutit podepsat něco, čemu nerozumíme anebo s čím nesouhlasíme, ať to odůvodňuje jakkoliv (jakmile slyším, že něco je pouhá formalita, zastřihám ušima, často je právě tam ukryto čertovo kopýtko).

Máme právo požadovat, aby do smlouvy bylo zapracováno ustanovení, na kterém trváme; je-li to pro nás zásadní a druhá strana na náš požadavek nechce přistoupit, nemusí k uzavření smlouvy nakonec dojít, vždy máme volbu.

Někdy naopak bude smlouva příliš rozvleklá, řada ustanovení může být dokonce problematických (například chovateli oblíbená kontrola podmínek, v nichž štěně žije a kontrola jeho zdravotního a výživového stavu). Úmysl je dobrý, ale představte si realitu: jak se chovatel domůže vstupu do soukromí majitele, který s tím nebude souhlasit? Všechno, co je v návrhu kupní smlouvy uvedeno, můžeme chtít vysvětlit. Ať to je formalita, nebo není, my budeme podepisovat jen to, čemu rozumíme a s čím jsme srozuměni.

Není dobré tyhle záležitosti nechávat teprve na den, kdy si pro štěňátko pojedeme. Budeme natěšeni a nebudeme vědět, na co se soustředit dřív. Nejlépe uděláme, když si návrh kupní smlouvy vyžádáme předem, přečteme si jej v klidu, nejsme-li si některým ustanovením jisti, necháme si je vysvětlit, pokud nám v návrhu něco schází, navrhneme doplnění. Až si pojedeme pro štěňátko, můžeme soustředit na ostatní záležitosti, protože budeme podepisovat již dohodnutý dokument.

Zopakujme si, že podle zákona podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou dvě: předmět koupě a jeho cena. S tím souvisí povinnost prodávajícího předmět koupě kupujícímu odevzdat a povinnost kupujícího prodávajícímu zaplatit dohodnutou kupní cenu.

V kupní smlouvě uvedeme   v ž d y : 

  • označení smluvních stran
  • specifikaci předmětu koupě
  • dohodu o výši ceny
  • datum uzavření smlouvy
  • vlastnoruční podpisy smluvních stran.

Smluvní strany

Smluvními stranami v případě prodeje štěněte jsou chovatel a budoucí majitel; pro jejich identifikaci postačí uvedení  adres trvalého bydliště. Je však výhodné uvést i údaje další (telefon, e-mail apod., pozor na rodná čísla, s těmi raději šetřit).

Předmět koupě

Předmět koupě je vhodné specifikovat podrobně, v každém případě do smlouvy patří plemeno, název chovatelské stanice, jméno a pohlaví štěněte, jména otce a matky, datum vrhu a  tetovací číslo, resp. číslo mikročipu. Osobně doporučuji uvést i váhu štěněte při odběru, tento údaj se může později ukázat důležitým.

Kupní cena

K dohodě o kupní ceně dojde, pokud kupující akceptuje cenu navrženou chovatelem, popř. chovatel souhlasí s odlišným návrhem kupujícího; rozhodně je nezbytné tuto částku v kupní smlouvě vyčíslit. Poskytuje-li chovatel slevu např. z důvodu odchylky od standardu, je vhodné vadu specifikovat a uvést výši slevy.

Datum uzavření kupní smlouvy a podpisy

Datum se vždy uvádí jako poslední údaj před podpisy smluvních stran, ty pak celou smlouvu uzavírají, neboť potvrzují text uvedený nad nimi. U podpisu (často nečitelného) má být současně jméno vypsáno mechanickým prostředkem či hůlkovým písmem; že si každá smluvní strana ponechá jedno vyhotovení smlouvy s originálními podpisy, jistě netřeba dodávat.

Je nanejvýš   v h o d n é   do kupní smlouvy zapracovat:
  • Zdraví a kondice štěněte

Již bylo řečeno, že kupující (není-li veterinář) sotva může potvrdit, že štěně je zdravé atd. Proto je vhodné, aby příslušná ustanovení byla ve smlouvě koncipována jako „prohlášení chovatele“. Prohlášení by mělo obsahovat i ujištění chovatele, že kupujícímu nezatajil žádné vrozené vady (můžeme se s chovatelem předem dohodnout, že štěně bude vybaveno zdravotním atestem) .

Informace o očkování a odčervení někteří chovatelé ve smlouvě neuvádějí s poukazem na to, že je vyčteme z očkovacího průkazu, resp. z Pet passportu, pro úplnost ale do smlouvy patří minimálně prohlášení, že štěně je řádně očkováno a ošetřeno proti parazytům. Je dobré zmínit i to, jak bylo štěně u chovatele krmeno.

  • Dokumentace štěněte

Vše, co předává chovatel se štěnětem kupujícímu, by měl ve smlouvě vyjmenovat, např. průkaz původu (nemá-li jej k dispozici, zaváže se jej předat dodatečně), očkovací průkaz příp. Pet passport atd.

S čím se  n ě k d y  můžeme setkat

  • S požadavkem informování:
chovatelé, kteří sledují své odchovy opravdu důsledně, chtějí být informováni jak o úspěších štěňat, tak o jejich případných zdravotních komplikacích včetně ztráty a úmrtí.
  • S výhradou vlastnictví:
tzn., že při úhradě kupní ceny ve splátkách vlastnické právo přejde na kupujícího až po uhrazení celé kupní ceny.
  • S předkupním právem:
pro případ, že by se kupující v budoucnu rozhodl psa prodat, si chovatel vymíní, že bude přednostně nabídnut jemu.

Závěrem

Ač to není na první pohled zřejmé, je v především zájmu chovatele věnovat kupní smlouvě náležitou pozornost; kupující má, naplní-li se zákonné předpoklady, právo od smlouvy odstoupit a právo na slevu z ceny (o tom někdy příště).

Jako v mnoha jiných oblastech, i zde je dobré se vydat zlatou střední cestou: stejně jako může řadu nepříjemností přinést kupní smlouva uzavřená ústně či smlouva sice písemná, avšak přespříliš stručná, není dobré se snažit vše domýšlet do nejmenších podrobností, lépe je se domluvit na rozumném pravidle, že budeme mít vždy na zřeteli především zájem psa. Že takové pravidlo není jednoduché vynutit, je sice pravda, ale ono to s těmi přílišnými podrobnostmi není jiné. 

Nejvíc se mi vždy osvědčilo si pečlivě vybrat druhou smluvní stranu, pak je to hračka!

 

V lednu 2009 napsala Radana Menšíková 

Článek "Musím mít na psa kupní smlouvu" vyšel v časopise  Pes přítel člověka č. 2/2009 na straně 57.

 

 

 

 

 

All right reserved Copyright: JUDr. Radana Menšíková 2008 - 2017                                                                    JustLogin | Webové aplikace, design, hosting.